Všeobecné obchodné podmienky

Pre ubytovateľov

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú podmienky, za ktorých Fiemso, s. r. o (ďalej len „Fiemso“) ako Prevádzkovateľ webového portálu poskytuje Ubytovateľom možnosť prezentácie ich Ubytovacích zariadení a za ktorých Ubytovatelia využívajú možnosť prezentácie svojich Ubytovacích zariadení. Práva a povinnosti Fiemso a Záujemcu sa riadia týmito Podmienkami.

1. Definícia pojmov

 1. Prevádzkovateľom sme my, Fiemso, s. r. o., so sídlom Továrenská 12,12A , 811 09 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. vložka číslo 160790/B, IČO 54 566959.
 2. Záujemcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na Webe vyhľadáva ponuku ubytovania, prípadne odošle Žiadosť o rezerváciu.
 3. Ubytovateľom ste Vy, fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva prezentáciu ubytovania vo vlastnej nehnuteľnosti alebo v nehnuteľnosti, ku ktorej má obdobné práva ako jej vlastník a ktorá zároveň nie je obchodným majetkom určeným na podnikanie alebo využíva prezentáciu ubytovania v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 4. Službami sú služby online prezentácie, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje za účelom sprístupnenia ponuky Ubytovacích zariadení Ubytovateľov Záujemcom, vrátane doplnkových služieb.
 5. Web je webová stránka www.fiemso.com, na ktorej Fiemso v elektronickej podobe umožňuje Ubytovateľom ponúkať Ubytovacie zariadenia.
 6. Ubytovacie zariadenie je budova, priestor alebo plocha, v ktorom Ubytovatelia za úhradu poskytujú prechodné ubytovanie a s ním spojené služby.
 7. Zmluva je zmluva o prezentácii uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a Ubytovateľom.
 8. Žiadosť o rezerváciu je návrh Záujemcu na uzavretie zmluvy o ubytovaní zasielaný Ubytovateľovi.
 9. Skúšobné obdobie je obdobie trvajúce 3 mesiace, počas ktorého môže Ubytovateľ prezentovať na Webe bezplatne.

2. Kto sme a čo robíme

 1. Sme spoločnosť, ktorá v rámci svojej činnosti umožňuje prezentovanie ponuky Ubytovacích zariadení Ubytovateľov na Webe.
 2. Sprístupňujeme nielen ponuku ubytovania, ale aj priame kontakty na všetkých Ubytovateľov, ktorí u nás svoje Ubytovacie zariadenia prezentujú.

3. Podmienky prezentácie

 1. Zverejnenie príspevkov a prezentácia ubytovania na Webe je možné až po registrácii Ubytovateľa a udelení súhlasu Ubytovateľa s týmito Podmienkami.
 2. Právny vzťah medzi Ubytovateľom a Fiemso vzniká uzatvorením Zmluvy. Zmluva je uzatvorená okamihom registrácie Ubytovateľa na Webe.
 3. Po uzavretí Zmluvy má Fiemso právo overiť vlastnícke právo Ubytovateľa k Ubytovaciemu zariadeniu alebo iné právo Ubytovateľa, ktoré mu umožňuje nakladať s Ubytovacím zariadením obdobne ako jeho vlastníkovi.
 4. Po zaplatení dohodnutej ceny Služieb Ubytovateľom a overení práv Ubytovateľa k Ubytovaciemu zariadeniu vznikne pre Fiemso povinnosť poskytnúť Služby, t. j. uverejniť objednanú prezentáciu.
 5. Za stav Ubytovacieho zariadenia a všetky informácie o ňom uverejnené na Webe zodpovedá Ubytovateľ, ktorý má povinnosť všetky informácie o ním ponúkanom ubytovaní pravidelne aktualizovať.
 6. Ubytovateľ uzavretím Zmluvy prehlasuje, že má k Ubytovaciemu zariadeniu vlastnícke alebo iné obdobné práva a že informácie zverejnené na Webe bude pravidelne aktualizovať.
 7. Fiemso nezodpovedá za obsah a pravdivosť prezentovaných informácií.
 8. Ak Fiemso zistí, že Ubytovateľ k Ubytovaciemu zariadeniu nemá vlastnícke ani iné obdobné práva alebo že o Ubytovacom zariadení uviedol nepravdivé či nesprávne informácie, bezodkladne zablokuje Konto Ubytovateľa. Po zablokovaní Konta Ubytovateľa vyzve Fiemso Ubytovateľa na objasnenie jeho práva k Ubytovaciemu zariadeniu alebo k oprave informácií uvedených k Ubytovaciemu zariadeniu. V prípade, že Ubytovateľ nápravu nevykoná ani v určenej dodatočnej lehote, Fiemso konto Ubytovateľa neodblokuje a prezentáciu Ubytovacieho zariadenia na Webe nezverejní, a to bez vrátenia uhradenej ceny Služieb.
 9. Fiemso nezodpovedá za zneužitie údajov zverejnených Ubytovateľom na Webe tretími stranami.

4. Predplatné obdobia a platobné podmienky

 1. Fiemso poskytuje Ubytovateľom možnosť prezentovania ich Ubytovacích zariadení na Webe za odplatu, okrem Skúšobného obdobia, počas ktorého môže Ubytovateľ na webe prezentovať bezplatne.
 2. Cena prezentácie za jedno Ubytovacie zariadenie je spoplatnená v závislosti od typu ubytovacieho zariadenia, počtu lôžok a zvoleného predplatného obdobia. Ubytovateľ si môže s Fiemso dohodnúť aj individuálne predplatné obdobie.
 3. Každé Ubytovacie zariadenie, ktoré Ubytovateľ v konte Ubytovateľa spravuje a následne prezentuje, musí mať uhradené samostatné predplatné obdobie. Jedno predplatné obdobie tak platí iba pre jedno Ubytovacie zariadenie. Na jednom Konte Ubytovateľa je však možné spravovať neobmedzené množstvo Ubytovacích zariadení.
 4. Počas trvania predplatného obdobia pre konkrétne Ubytovacie zariadenie nie je možné toto Ubytovacie zariadenie meniť za iné. Výmena Ubytovacieho zariadenia počas jedného predplatného obdobia je takým porušením Podmienok, ktorého následkom je vypovedanie Zmluvy zo strany Fiemso.
 5. DPH z ceny prezentácie bude Fiemso uplatňovať dňom vystavenia faktúry. Faktúra bude Ubytovateľovi vystavená až po zaplatení ceny prezentácie.

5. Doplnkové služby

 1. Doplnkovými službami sú služby dopĺňajúce prezentáciu, ktorých využívanie Ubytovateľom je dobrovoľné a nie je podmienkou pre prezentovanie.
 2. Fiemso umožňuje Ubytovateľom na Webe využiť tri druhy doplnkových služieb:
 3. Pozícia PREMIUM,
 4. Pozícia TOP,
 5. Akciové ceny.

6. Pozícia PREMIUM

 1. Pozícia PREMIUM na Webe predstavuje zvýhodnenie pozície príspevku oproti všetkým ostatným príspevkom. Ubytovacie zariadenia, ktoré majú zaplatenú pozíciu PREMIUM, budú zobrazované v sekcii PREMIUM, ktorá sa nachádza vo vrchnej časti Webu nad sekciou TOP. Vo výsledkoch vyhľadávania na Webe sa bude príspevok s pozíciou PREMIUM zobrazovať na prvých pozíciách vo vyhľadávaní.
 2. Ak bude i Ubytovateľa na Webe jediným príspevkom využívajúcim pozíciu PREMIUM, bude sa zobrazovať na prvej pozícii vo vrchnej časti Webu v sekcii PREMIUM a rovnako sa bude zobrazovať na prvej pozícii vo výsledkoch vyhľadávania. Ostatné príspevky nemôžu vo výsledkoch vyhľadávania zastávať vyššiu pozíciu ako príspevok s pozíciou PREMIUM.
 3. Ak bude na Webe príspevkov s pozíciou PREMIUM viac, ich poradie sa na Webe v sekcii PREMIUM aj vo výsledkoch vyhľadávania bude meniť v približne rovnakých časových intervaloch tak, aby sa na prvej pozícii a všetkých nasledujúcich pozíciách v sekcii PREMIUM aj vo výsledkoch vyhľadávania zobrazoval každý príspevok so zaplatenou službou PREMIUM.
 4. Po uplynutí zaplatenej doby pozície PREMIUM sa príspevok automaticky zaradí medzi ostatné príspevky bez zvýhodnenej pozície.

7. Pozícia TOP

 1. Pozícia TOP na Webe predstavuje zvýhodnenie pozície ubytovania oproti všetkým ostatným príspevkom okrem príspevkov s pozíciou PREMIUM. Ubytovacie zariadenia, ktoré majú zaplatenú pozíciu TOP, budú zobrazované v sekcii TOP, ktorá sa nachádza vo vrchnej časti Webu pod sekciou PREMIUM. Vo výsledkoch vyhľadávania sa bude príspevok s pozíciou TOP zobrazovať na prvých pozíciách vo vyhľadávaní po príspevkoch s pozíciou PREMIUM.
 2. Ak bude príspevok Ubytovateľa na Webe jediným príspevkom využívajúcim pozíciu TOP, bude sa zobrazovať na prvej pozícii vo vrchnej časti Webu v sekcii TOP a rovnako sa bude zobrazovať na prvej pozícii vo výsledkoch vyhľadávania po príspevkoch s pozíciou PREMIUM. Ostatné príspevky, okrem príspevkov s pozíciou PREMIUM, nemôžu vo výsledkoch vyhľadávania zastávať vyššiu pozíciu ako príspevok s pozíciou TOP.
 3. Ak bude na Webe príspevkov s pozíciou TOP viac, ich poradie sa na Webe v sekcii TOP aj vo výsledkoch vyhľadávania bude meniť v približne rovnakých časových intervaloch tak, aby sa na prvej pozícii a všetkých nasledujúcich pozíciách v sekcii TOP aj vo výsledkoch
 4. vyhľadávania po príspevkoch s pozíciou PREMIUM zobrazoval každý príspevok so zaplatenou službou TOP.
 5. Po uplynutí zaplatenej doby pozície TOP sa príspevok automaticky zaradí medzi ostatné príspevky bez zvýhodnenej pozície.

8. Akciové ceny a zľavy

 1. Doplnková služba Akciové ceny umožňuje Ubytovateľom zverejňovať ceny ich Ubytovacích zariadení ako akciové. Akciové ceny budú zobrazované preškrtnutím pôvodnej ceny a zobrazením Akciovej ceny.
 2. V konte Ubytovateľa je možné nastaviť Akciové ceny na konkrétne ubytovacie jednotky v Ubytovacích zariadeniach a na rôzne časové obdobia.
 3. Službu Akciové ceny je možné kombinovať so službami pozícia PREMIUM aj pozícia TOP.

9. Registrácia a konto Ubytovateľa

 1. Prezentovanie na Webe je podmienené registráciou Ubytovateľa. Pri registrácii Ubytovateľ vyplní svoje kontaktné údaje a informácie o Ubytovacom zariadení.
 2. Registráciou sa Ubytovateľovi automaticky vytvorí konto Ubytovateľa.
 3. Konto Ubytovateľa umožňuje Ubytovateľovi spravovať jednotlivé rezervácie Záujemcov.
 4. V konte Ubytovateľa je rovnako možné upravovať kalendár obsadenosti Ubytovacieho zariadenia, pridávať a odoberať Ubytovacie zariadenia, spravovať informácie o Ubytovacích zariadeniach a upravovať cenu ubytovania.
 5. Po pridaní Ubytovacieho zariadenia je v konte Ubytovateľa možné sledovať štatistiky rôznych druhov zobrazení Ubytovacieho zariadenia či kontaktných údajov Ubytovateľa Záujemcami.
 6. V konte Ubytovateľa môže Ubytovateľ spravovať viacero Ubytovacích zariadení.
 7. Za bezpečné uchovanie prihlasovacích údajov do konta Ubytovateľa zodpovedá výlučne Ubytovateľ. Ubytovateľ sa zaväzuje umožniť prístup do konta len jeho oprávnenej osobe.
 8. Ubytovateľ zodpovedá za všetky aktivity vykonané v jeho konte Ubytovateľa.
 9. Ak Ubytovateľ zistí, že jeho konto Ubytovateľa bolo použité treťou osobou, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Fiemso.

10. Vyplnenie údajov v konte Ubytovateľa

 1. Informácie v konte Ubytovateľa a informácie o Ubytovacom zariadení je možné uvádzať len slovenskom, českom a anglickom jazyku.
 2. Informácie o ubytovacom zariadení Fiemso odporúča vyplniť v minimálnom rozsahu 80 %. Informácie pomáhajú Záujemcom rozhodnúť sa pre rezerváciu konkrétneho Ubytovacieho zariadenia.
 3. Informácie o Ubytovacom zariadení môžu podliehať kontrole administrátora Fiemso, ktorého úlohou je kontrola dodržiavania Podmienok.
 4. Fiemso si vyhradzuje právo odstrániť také príspevky, ktoré budú v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky, Podmienkami alebo zásadami bezpečného používania internetu a vyhradzuje si právo zamedziť prístup na Web takým Ubytovateľom, ktorí v minulosti nespĺňali vyššie uvedené podmienky.
 5. Fiemso si vyhradzuje právo zmeny zaradenia Ubytovacieho zariadenia do správnej kategórie, a to aj bez oznámenia tejto skutočnosti Ubytovateľovi.
 6. Príspevok, ktorý je v rozpore s týmito Podmienkami, môže Fiemso odstrániť bez oznámenia Ubytovateľovi, a to bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby.
 7. Ak Fiemso z dôvodu rozporu s Podmienkami príspevok Ubytovateľa odstránilo a došlo k výpovedi Zmluvy, považujú sa Služby za poskytnuté v celom rozsahu a Ubytovateľ nemá právo na vrátenie alikvotnej časti ceny uhradenej za Služby.

11. Zmena údajov v konte Ubytovateľa

 1. Údaje týkajúce sa Ubytovacieho zariadenia je možné kedykoľvek upraviť v konte Ubytovateľa v časti „Ubytovanie“ a údaje týkajúce sa Ubytovateľa je možné kedykoľvek upraviť v konte Ubytovateľa v časti „Fakturačné údaje“. Za zmenu údajov sa nepovažuje výmena/zmena Ubytovacieho zariadenia za iné Ubytovacie zariadenie.
 2. Počas celej doby prezentovania na Webe má Ubytovateľ povinnosť udržiavať všetky údaje o Ubytovacom zariadení ako aj Ubytovateľovi samom úplné, správne a pravdivé. V prípade zmeny údajov má Ubytovateľ povinnosť údaje bezodkladne aktualizovať.
 3. Zmena údajov môže byť na požiadanie Ubytovateľa realizovaná priamo administrátorom Fiemso.

12. Povinnosti Ubytovateľa

 1. Ubytovateľ plne zodpovedá za obsah informácií uvedených k Ubytovaciemu zariadeniu, vrátane fotografií. Ubytovateľ má počas využívania Webu povinnosť zabezpečiť súlad ním zverejnených údajov a obsahu s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Obsah zverejnený Ubytovateľom na Webe nesmie obsahovať nepravdivé, neúplné, nepresné alebo nejasné informácie. Ubytovateľ má rovnako povinnosť nezamlčiavať údaje o Ubytovacom zariadení.
 3. Ubytovateľ uverejnením obsahu na Webe nesmie zasahovať do práv ostatných Ubytovateľov či poškodzovať osobnostné práva akýchkoľvek osôb.
 4. Ubytovateľ sa uverejnením obsahu na Webe nemôže pokúšať o prezentáciu iných ako ubytovacích a s nimi súvisiacich služieb.
 5. Ubytovateľ má povinnosť prezentovať iba konkrétne Ubytovacie zariadenia, nikdy nie neurčitú ponuku ubytovacích služieb.
 6. Ubytovateľ nesmie na Webe zverejniť také obrazové záznamy a texty, ku ktorým nemá autorské práva alebo autorské a iné práva k nim nemá vysporiadané.
 7. Ubytovateľ má povinnosť každé Ubytovacie zariadenie zaradiť do správnej kategórie podľa druhu Ubytovacieho zariadenia.
 8. Ubytovateľ má povinnosť pri každom Ubytovacom zariadení uviesť jeho cenu počas celého ponúkaného obdobia.
 9. V prípade zmeny aktuálnosti príspevkov alebo údajov v nich uvedených je Ubytovateľ povinný vykonať bezodkladne aktualizáciu alebo úpravu príspevkov.
 10. Ubytovateľ nie je oprávnený využívať Web na účely, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo s týmito Podmienkami.
 11. Ubytovateľ nemôže využívať Web spôsobom, ktorý by mohol zhoršiť alebo úplne znemožniť funkciu serverov prevádzkovaných Fiemso alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Fiemso inými osobami.
 12. Za kvalitu prezentovaného Ubytovacieho zariadenia, kvalitu služieb poskytnutých Záujemcom a za splnenie zákonných povinností súvisiacich s činnosťou Ubytovateľa sprístupnenou na Webe je zodpovedný výlučne Ubytovateľ.
 13. Ubytovateľ nesmie preberať a rozširovať obsah Webu, nemôže ho kopírovať, meniť, šíriť alebo inak s ním nakladať za účelom jeho ďalšieho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom Ubytovateľa.

13. Práva a povinnosti Fiemso

K základným právam a povinnostiam Fiemso patrí:

 1. Zverejniť po splnení týchto Podmienok a overení Ubytovacieho zariadenia príspevok Ubytovateľa na Webe.
 2. Zabezpečiť odoslanie a doručenie Žiadosti o rezerváciu či e-mailov odoslaných Záujemcami prostredníctvom Webu konkrétnemu Ubytovateľovi na e-mailovú adresu, ktorú určí v konte Ubytovateľa.
 3. Pre overenie Ubytovateľa a jeho vzťahu k prezentovanému Ubytovaciemu zariadeniu môže Fiemso Ubytovateľa požiadať o jeho IČO, DIČ, preukaz totožnosti, vyhotovenie fotografie Ubytovateľa pred prezentovaným Ubytovacím zariadením alebo list vlastníctva k Ubytovaciemu zariadeniu, nájomnú zmluvu alebo iný doklad preukazujúci uvedené skutočnosti.
 4. Ak Ubytovateľ v rámci správy Ubytovacieho zariadenia na Webe poruší akúkoľvek povinnosť stanovenú v Podmienkach a nevykoná nápravu v dodatočnej lehote určenej vo výzve Fiemso, má Fiemso právo na zrušenie konta Ubytovateľa bez nároku na vrátenie ceny už zaplatených Služieb, ktoré sa budú považovať za poskytnuté v celom rozsahu.
 5. Ak Fiemso zistí, že Ubytovateľ uviedol nepravdivé informácie o type Ubytovacieho zariadenia, počte lôžok alebo o iných parametroch, ktoré majú vplyv na určenie ceny za Služby, vzniká Fiemso právo doúčtovať zvyšnú časť ceny za Služby.
 6. Fiemso si vyhradzuje právo neodoslať Žiadosť o rezerváciu Záujemcu určenú Ubytovateľovi v prípade, ak Záujemca Žiadosť o rezerváciu riadne nevyplní alebo ak Žiadosť o rezerváciu Záujemcu obsahuje zjavné nesprávnosti, chybné alebo neúplné informácie.
 7. Fiemso si vyhradzuje právo neodoslať Žiadosť o rezerváciu Záujemcu určenú Ubytovateľovi aj vtedy, ak Žiadosť o rezerváciu Záujemcu zjavne nespĺňa náležitosť vážnosti.

14. Zodpovednosť FIEMSO

 1. Fiemso zodpovedá za poskytovanie Služieb riadne a včas.
 2. Ubytovateľ využíva Web výhradne na vlastnú zodpovednosť. Fiemso nezodpovedá za konanie Záujemcov a ich činnosť na Webe.
 3. Fiemso nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli Ubytovateľom alebo akýmkoľvek iným osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním Webu.
 4. Fiemso nezodpovedá za škody spôsobené akýmkoľvek osobám v dôsledku výpadku Služieb Webu.
 5. Fiemso nezodpovedá za obsah zverejnený Ubytovateľmi na Webe, ktorý napĺňa znaky porovnávacej alebo klamlivej reklamy.
 6. Fiemso nezodpovedá za nepretržitú funkčnosť Webu, či jeho činnosť bez porúch. Fiemso je oprávnený krátkodobo prerušiť činnosť Webu, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodu.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by mohla byť Ubytovateľovi spôsobená v súvislosti s využívaním Služieb na Webe, spôsobenú najmä v súvislosti s nefunkčnosťou Webu, odstávkou Webu alebo činnosťou ostatných Ubytovateľov.

15. Sadzobník poplatkov

 1. Fiemso si v súvislosti s poskytovaním Služieb účtuje voči Ubytovateľovi poplatok za zvolené predplatné obdobie a Doplnkové služby.
 2. Aktuálne platná cena za Služby sa nachádza na Webe v každom konte Ubytovateľa. Akékoľvek platby za pobyty v Ubytovacích zariadeniach Záujemca vždy platí priamo Ubytovateľovi, nikdy nie Fiemso.

16. Mimoriadne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

 1. V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 Fiemso Ubytovateľovi odporúča uviesť podmienky ubytovania súvisiace s ochorením COVID-19 platnými v Ubytovacom zariadení tak, aby mal Záujemca možnosť oboznámiť sa s nimi priamo na Webe.

17. Ochrana osobných údajov

 1. Pri spracúvaní osobných údajov postupuje Fiemso v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Fiemso spracúva osobné údaje, ktoré mu Ubytovateľ poskytne v súvislosti s vyplnením registrácie a údajov v konte Ubytovateľa, ktorých spracúvanie je na daný účel nevyhnutné. Ubytovateľ, ktorý registruje na Web inú osobu, resp. za ňu vypĺňa údaje v konte Ubytovateľa vyhlasuje, že je splnomocnený na poskytnutie údajov o ďalších osobách, v prospech ktorých vypĺňa formulár. Ubytovateľ ďalej berie na vedomie, že osobné údaje budú v obmedzenom rozsahu poskytnuté iným príjemcom, najmä Záujemcom, a zároveň môžu byť poskytnuté v rámci cezhraničného toku do tretích krajín za predpokladu, že poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou realizácie objednaných služieb. Ubytovateľ potvrdzuje, že bol Fiemso informovaný o spracúvaní jeho osobných údajov podľa čl. 13 a 14 GDPR tak, ako je uvedené v Podmienkach ochrany osobných údajov na Webe v časti „Ochrana osobných údajov“ a zaväzuje sa uvedené informácie poskytnúť osobe, za ktorú vykonal registráciu alebo vyplnil údaje v konte Ubytovateľa.
 2. Podrobnú informačnú povinnosť Fiemso vo vzťahu k ochrane osobných údajov dotknutých osôb si Fiemso plní prostredníctvom Webu v časti „Ochrana osobných údajov“.
 3. Ak Fiemso pri poskytovaní Služieb Ubytovateľom spracúva osobné údaje v mene Ubytovateľa, na ochranu osobných údajov sa v tomto prípade vzťahujú ustanovenia čl. 28 a nasl. GDPR. Fiemso vystupuje v pozícii sprostredkovateľa podľa čl. 4 ods. 8 GDPR a Ubytovateľ v pozícii prevádzkovateľa podľa čl. 4 ods. 7 GDPR.
 4. Fiemso sa zaväzuje plniť všetky povinnosti sprostredkovateľa a Ubytovateľ všetky povinnosti prevádzkovateľa podľa GDPR. Zmluva o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 28 GDPR je uvedená v prílohe 1 týchto Podmienok.

18. Ukončenie zmluvy zo strany Fiemso

Fiemso je oprávnené vypovedať Zmluvu s Ubytovateľom z dôvodu porušenia týchto Podmienok. K výpovedi Zmluvy a odstráneniu príspevkov Ubytovateľa z Webu môže Fiemso pristúpiť v prípade, ak:

 1. Ubytovateľ svojou činnosťou na webe porušil platné právne predpisy Slovenskej republiky,
 2. Ubytovateľ nepreukázal svoju identitu, vlastnícke alebo iné právo k Ubytovaciemu zariadeniu,
 3. Obsah prezentovaných informácií Ubytovateľom alebo ich časť je v rozpore s týmito Podmienkami.
 4. V prípade výpovede Zmluvy z vyššie uvedených dôvodov sa považujú Služby za poskytnuté v celom rozsahu a Ubytovateľ nemá právo na vrátenie alikvotnej časti ceny uhradenej za Služby.

19. Zrušenie a deaktivácia užívateľského konta

 1. Fiemso je oprávnené zrušiť konto Ubytovateľa kedykoľvek v súlade s Podmienkami, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, v prípade ak Fiemso vypovedala Zmluvu s konkrétnym Ubytovateľom.
 2. Fiemso vykoná zrušenie Konta Ubytovateľa aj na vlastnú žiadosť Ubytovateľa.
 3. V prípade, že Ubytovateľ neuhradí cenu za predplatného obdobie do lehoty určenej Fiemso, konto takéhoto Ubytovateľa bude uvedené do neaktívneho stavu.
 4. Po uhradení ceny za predplatné obdobie konto Ubytovateľa automaticky prejde do aktívneho stavu.

20. Reklamácie

 1. V prípade výskytu vád poskytnutých Služieb a Doplnkových služieb je Fiemso povinné tieto vady bezodkladne odstrániť, ak ide o odstrániteľnú vadu.
 2. Postup pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii Ubytovateľov sa nachádza v Reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na Webe v časti https://www.fiemso.com/sk/reklamacny-poriadok.
 3. Ubytovateľ môže uplatniť reklamáciu písomne na e-mailovej adrese info@fiemso.com. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.
 4. Fiemso je povinné reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu v lehote ustanovenej osobitným predpisom a oznámiť Ubytovateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie. V prípade, ak reklamáciu uzná ako opodstatnenú, je povinné vybaviť reklamáciu tak, aby boli uspokojené nároky Ubytovateľa z vád reklamovaných služieb.
 5. Ak Ubytovateľ, ktorý je spotrebiteľ, nie je spokojný so spôsobom, ktorým Fiemso vybavilo jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Fiemso porušilo jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Fiemso so žiadosťou o nápravu.
 6. Ak Fiemso na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Ubytovateľ, ktorý je spotrebiteľom, právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnenia niektorých zákonov v platnom znení.
 7. Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť zo Zmluvy medzi zmluvnými stranami je možné riešiť alternatívne, prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov (Subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republike). Ubytovateľ môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na tejto linke.

21. Záverečné ustanovenia

 1. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na prezentované služby poskytované Fiemso, s výnimkou prípadov, kedy Fiemso vopred dohodne písomne s Ubytovateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.
 2. Registráciou Ubytovateľ potvrdzuje, že predtým ako registráciu odoslal, oboznámil sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom týchto Podmienok a dojednania v nich obsiahnuté akceptuje.
 3. Všetky údaje a skutočnosti sprístupnené a zverejnené na Webe o službách, cenách a podmienkach prezentácie zodpovedajú posledným aktualizovaným Podmienkam.
 4. Tieto Podmienky Fiemso nadobúdajú platnosť dňa 6. júna 2022. Všetky údaje, a skutočnosti obsiahnuté na Webe, opravy a zmeny aktualizácie sú priebežne zverejňované na Webe a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich zverejnenia.