Cookies

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI SPRACÚVANÍ SÚBOROV COOKIES

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Dovoľujeme si Vás informovať o spracovaní Vašich osobných údajov v súvislosti so súbormi cookies. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOOÚ“).

Ako dotknutá osoba nemáte nijakú povinnosť poskytnúť osobné údaje (mimo osobných údajov vyplývajúcich z potrebných a preferenčných cookies). Iné typy cookies (marketingové, analytické a štatistické) sa používajú výlučne na dobrovoľnej báze po udelení Vášho súhlasu.

1. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM COOKIES

 1. Podľa § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „ ZEK“) každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas . Povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na orgán činný v trestnom konaní a iný orgán štátu. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete , alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.
 2. Potrebné a preferenčné cookies preto môžeme používať bez vášho súhlasu podľa poslednej vety § 109 ods. 8 ZEK a ostatné cookies – v našom prípade marketingové cookies a štatistické cookies môžeme používať len na základe vášho preukázateľného súhlasu .

1.1 Potrebné a preferenčné súbory cookies

 1. Potrebné cookies a preferenčné cookies sú také cookies, ktoré zabezpečujú výlučne riadne technické fungovanie websránky a zvýšene komfortu návštěvníka webstránky, a ktoré nespracúvajú žiadne osobné údaje návštevníkov webstránky a ich jediným účelom je prenos alebo uľahenie prenosu správy prostredníctvom siete. Na ich ukladanie nie je potrebný váš súhlas.
 2. V prípade, že by tieto súbory cookies obsahovali aj osobné údaje, tieto budeme spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovanie služby, ktorú od nás výslovne požadujete a náš oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov uložených v cookies, ktoré sú nevyhnutné na činnosť web stránky podľa § 109 ods. 8 ZEK.
 3. Na webovej stránke www.fiemso.com/sk/cookies nájdete vždy aktuálny zoznam cookies z databázy cookiebot, ktorý sa aktuálne používa.

1.2. Marketingové a štatistické súbory cookies

 1. Používame nasledujúce súbory cookies, na ktoré je potrebný váš súhlas. Jedná sa o štatistické cookies a o marketingové cookies. Účelom štatistických (analytických cookies) je umožniť prevádzkovateľovi webovej stránky spracúvať a ukladať informácie o návštevnosti stránky a využívaní jej funkcií. Marketingové cookies sa využijú na to, aby bola zobrazovaná reklama čo najbližšie záujmom návštevníkov webstránok a súčasne zaznamenávajú, ktoré konkrétne sekcie webstránky boli navštívené a po aký dlhý čas. Každá návšteva (otvorenie) webovej stránky je teda (po udelení súhlasu) spojené s uložením konkrétnych informácii o návštevníkovi webstránky, ktoré pri takejto návšteve poskytol.
 2. Neudelenie súhlasu na štatistické cookies a/alebo na marketingové cookies nemá žiadny dopad na funkčnosť webovej stránky.
 3. Súhlas je potrebný aj na prípadné spracúvanie osobných údajov nachádzajúcich sa v cookies, a to podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR [zákonnosť spracúvania prostredníctvom vyjadreného súhlasu dotknutej osoby] a článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR, keďže dochádza k takému prenosu osobných údajov do tretej krajiny (predovšetkým USA), pri ktorom neexistujú primerané záruky o ochrane osobných údajov štandardom v EÚ. Takýto prenos súborov cookies do USA je teda rizikový a na to, aby k nemu mohlo dochádzať, je nutné, aby dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas s navrhovaným prenosom.
 4. Podľa rozhodovacej praxe Súdneho dvora EÚ (ďalej len „SDEÚ“) sa za primerané záruky rozumejú „[...] primerané záruky, vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy vyžadované týmito ustanoveniami musia zabezpečiť, aby práva osôb, ktorých osobné údaje sa prenášajú do tretej krajiny na základe štandardných doložiek o ochrane údajov, požívali úroveň ochrany, ktorá je v podstate rovnocenná úrovni ochrany zaručenej v rámci Európskej únie týmto nariadením v spojení s Chartou základných práv Európskej únie. Na tento účel posúdenie úrovne ochrany zaručenej v kontexte takéhoto prenosu musí najmä zohľadniť tak zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi prevádzkovateľom alebo jeho sprostredkovateľom usadeným v Únii a príjemcom prenosu usadeným v dotknutej tretej krajine, ako aj, pokiaľ ide o prípadný prístup orgánov verejnej moci tejto tretej krajiny k takto prenášaným osobným údajom, relevantné prvky právneho systému tejto krajiny, najmä tie, ktoré sú uvedené v článku 45 ods. 2 uvedeného nariadenia.“ (rozhodnutie SDEÚ vo veci C-311/18 zo dňa 16. júla 2020, bod 5.)
 5. Riziko prenosu osobných údajov do USA vyplýva najmä z činnosti SDEÚ a úradov na ochranu osobných údajov. Podľa rozhodnutia SDEÚ vo veci C-311/18 zo dňa 16. júla 2020 bolo vyhlásené za neplatné Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (tzv. Privacy shield). Neplatnosťou vyššie uvedeného Vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2016/1250 z 12. júla 2016 bola zrušená možnosť uskutočňovať prenos na základe rozhodnutia o primeranosti [článok 45 GDPR]. V podobnom zmysle a k podobnému záveru došiel aj rakúsky Úrad na ochranu osobných údajov vo veci NOYB, v ktorej rakúsky Úrad na ochranu osobných údajov uviedol, že spoločnosť Google je podľa amerického právneho poriadku (§§ 1881(b)(4) a 1881a, Zákona o dohľade nad zahraničným spravodajstvom [FISA] zverejneného v Zbierke zákonov USA [U.S.Code]) pri spracúvaní osobných údajov v postavení poskytovateľa elekonických komunikačných služieb a takto získané osobné údaje môžu byť poskytované americkým tajných službám USA. Rakúsky Úrad na ochranu osobných údajov zhodnotil uvedený prístup tajných služieb USA, že takéto získavanie osobných údajov spravodajskými službami USA je nesúladné s článkom 44 GDPR [všeobecná zásada prenosov].
 6. Podľa rozhodnutia francúzskeho Úradu na ochranu osobných údajov vo veci NOYB nemožno (bez ďalšieho) stotožniť súhlas udelený na spracúvanie cookies podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR so súhlasom udeleným podľa článku 49 GDPR. Francúzsky Úrad na ochranu osobných údajov stanovil, že návštevníci webstránky musia byť informovaní aj o spracúvaní podľa článku 49 GDPR, ak dochádza k prenosu osobných údajov.
 7. Svojím súhlasom na spracúvanie marketingových cookies a/alebo štatistických cookies vyjadrujete aj súhlas podľa článku 49 ods. 1 písm. a) GDPR, a teda ako návštevník webovej stránky ste boli riadne informovaní a poučení o vyplývajúcich rizikách spojených s takýmto prenosom, a tieto beriete na vedomie, pretože tieto riziká môžu predstavovať riziko z dôvodu absencie primeranosti a primeraných záruk, ktoré sú inak zaručené právom EÚ.
 8. Na webovej stránke www.fiemso.com/sk/cookies nájdete vždy aktuálny zoznam cookies z databázy cookiebot, ktorý sa aktuálne používa len s vašim súhlasom podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 109 ods.8 ZEK a v prípade prenosu do USA aj podľa čl. 49 ods. 1 písm. a) GDPR.

2. ÚČEL COOKIES

Cookies sa používajú za účelom:

 1. Zlepšenia používania webstránky,
 2. Optimálne fungovanie webstránky,
 3. Marketingové účely,
 4. Sledovanie návštevnosti webstránky,
 5. Bezpečnosť prezerania a fungovania webstránky.

3. AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 1. Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe výkonu nášho oprávneného záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte
  právo namietať - máte právo kedykoľvek vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu, ktoré sa vás týka.

 2. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe vášho udeleného súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo aj čl. 49 ods. 1 písm. a) GDPR, máte
  právo na odvolanie súhlasu - máte právo váš súhlas so spracovaním na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

 3. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťami Google Ireland Limited a Google Cloud EMEA Limited (Google, Google Analytics) nájdete na nasledujúcich odkazoch:
  1. všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov (odkaz: https://www.facebook.com/policy.php)
  2. štandardné zmluvné doložky (odkaz: https://business.safety.google/adscontrollerterms/sccs/)
  3. primerané dodatočné záruky (odkaz: https://services.google.com/fh/files/misc/safeguards_for_international_data_transfers.pdf) a vysvetlenie (odkaz: https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=en#zippy=%2Cin-this-article)
 4. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited (Facebook) nájdete na nasledujúcich odkazoch:
  1. všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov (odkaz: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)
  2. európsky dodatok k prenosu údajov (odkaz: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum)
  3. štandardné zmluvné doložky (odkaz: https://www.facebook.com/help/566994660333381)
  4. primerané dodatočné záruky (odkaz: https://about.fb.com/news/2021/03/steps-we-take-to-transfer-data-securely/)
 5. Ďalšie informácie o tom, ako spracúvame osobné údaje a o vašich právach sa nachádzajú v časti GDPR – Podmienky, informácie .

2. PODROBNOSTI O UKLADANÝCH COOKIES