Reklamačný poriadok

Pre ubytovateľov

Tento Reklamačný poriadok (ďalej len „Poriadok“) upravuje podmienky, za ktorých Fiemso, s. r. o (ďalej len „Fiemso“) ako Prevádzkovateľ webového portálu umožňuje Ubytovateľom, ktorí sú fyzickými osobami – spotrebiteľmi uplatnenie ich práv a nárokov z vadného plnenia. Práva a povinnosti Fiemso a Ubytovateľov sa riadia týmto Poriadkom.

1. Definícia pojmov

 1. Prevádzkovateľom sme my, Fiemso, s. r. o., so sídlom Továrenská 12,12A, 811 09 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. vložka číslo 160790/B, IČO 54 566 959.
 2. Ubytovateľom ste Vy, fyzická osoba - spotrebiteľ, ktorá využíva inzerciu ubytovania vo vlastnej nehnuteľnosti alebo v nehnuteľnosti, ku ktorej má obdobné práva ako jej vlastník a ktorá zároveň nie je obchodným majetkom určeným na podnikanie.
 3. Službami sú online inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje za účelom sprístupnenia ponuky Ubytovacích zariadení Ubytovateľov Záujemcom, vrátane doplnkových služieb.
 4. Web je webová stránka www.fiemso.com, na ktorej Fiemso v elektronickej podobe umožňuje Ubytovateľom ponúkať Ubytovacie zariadenia.
 5. Ubytovacie zariadenie je budova, priestor alebo plocha, v ktorom Ubytovatelia za úhradu poskytujú prechodné ubytovanie a s ním spojené služby.
 6. Zmluva je zmluva o inzercii uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a Ubytovateľom.

2. Vadné poskytnutie služieb

 1. V prípade, že dôjde k vadnému poskytnutiu Služieb, má Ubytovateľ, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom právo na uplatnenie nárokov v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a vzájomných zmluvných dojednaní.
 2. Ak je Ubytovateľ právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a pri uzatvorení Zmluvy je z okolností zrejmé, že sa zmluva týka jeho podnikateľskej činnosti, práva Ubytovateľa z chybného plnenia sa riadia zákonom č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník a tento Poriadok sa na neho nevzťahuje.

3. Oznámenie vád

 1. Ubytovateľ je povinný oznámiť existenciu vád Fiemso bez zbytočného odkladu odkedy sa o vade dozvie, inak bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť predmet plnenia skontrolovať a vadu zistiť. Pokiaľ sa jedná o následky vadne poskytnutých Služieb, ktoré sú zistiteľné priamo pri poskytnutí Služieb, je Ubytovateľ povinný uplatniť takéto nedostatky ihneď pri poskytnutí Služieb.
 2. V ostatných prípadoch je Ubytovateľ povinný uplatniť nároky z vadného poskytnutia Služieb v lehote 24 mesiacov od poskytnutia Služieb, bezodkladne po zistení vady.
 3. Ak je vada odstrániteľná, má Ubytovateľ právo, aby vada bola bezplatne riadne a včas odstránená. Ubytovateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Služieb za Služby rovnakého druhu, Fiemso môže namiesto odstránenia vady pristúpiť k výmene vadných Služieb za bezvadné, ak to Ubytovateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa poskytnuté Služby mohli riadne užívať ako Služby bez vady, má Ubytovateľ právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má Ubytovateľ aj vtedy, ak vada je síce odstrániteľná, ale Ubytovateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Služby riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Ubytovateľ právo na zľavu z ceny Služieb.
 5. Ubytovateľ a Fiemso berú na vedomie, že postup uplatnenia reklamačných nárokov ako aj spôsob a lehoty ich vybavenia môžu byť vzájomne dohodnuté aj odlišne. V takom prípade má vzájomné dojednanie prednosť pred týmto Poriadkom.

4. Spôsob a miesto uplatnenia reklamácie

 1. Ubytovateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu v sídle a v ktorejkoľvek pobočke Fiemso.
 2. Reklamácia sa uplatňuje osobne, prostriedkami diaľkovej komunikácie alebo poštou. Ubytovateľ má právo byť poučený o jeho právach a povinnostiach v zmysle všeobecne záväznej právnej úpravy, vrátane podmienok a spôsobu reklamácie.
 3. Ubytovateľovi, ktorý u Fiemso uplatnil reklamáciu, bude o tomto vydané potvrdenie o uplatnení reklamácie na trvanlivom nosiči.
 4. Osobami poverenými prijímať reklamácie sú pracovníci Fiemso.
 5. Pracovník Fiemso je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie bude reklamácia vybavená ihneď, v odôvodnených prípadoch bude reklamáciu vybavená neskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 7. Po vybavení reklamácie bude Ubytovateľovi vydané stanovisko k reklamácii na trvanlivom nosiči.
 8. Ubytovateľ vedie evidenciu reklamácií, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo potvrdenia o uplatnení reklamácie.
 9. Orgánom dozoru, ktorého kontrole podlieha činnosť Fiemso je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27.