Všeobecné obchodné podmienky

Pre zákazníkov

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú podmienky, za ktorých Fiemso, s.r.o. (ďalej len „Fiemso“) ako Prevádzkovateľ inzertného portálu sprístupňuje a zverejňuje ubytovanie a iné jednotlivé služby cestovného ruchu a postup pri rezervácii ubytovania alebo inej jednotlivej služby cestovného ruchu. Práva a povinnosti Fiemso a Záujemcu sa riadia týmito Podmienkami.

1. Definícia pojmov

 1. Prevádzkovateľom sme my, Fiemso, s. r. o., so sídlom Továrenská 12,12A, 811 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. vložka číslo 160790/B, IČO 54 566959.
 2. Záujemcom ste Vy, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nášho Webu vyhľadáva ponuky ubytovania, prípadne zasiela Žiadosť o rezerváciu Ubytovateľovi.
 3. Ubytovateľom je tretia strana, ktorou je ubytovateľ poskytujúci Záujemcovi ubytovanie alebo inú jednotlivú službu cestovného ruchu.
 4. Spôsob prevádzkovania: Fiemso umožňuje Používateľom, aby vyhľadávali ponuky ubytovania a rezervovali konkrétne ubytovanie v elektronickej podobe na inzertnom portáli www.fiemso.com (ďalej len „Web“) implementovaných cez počítač, tablet a mobil.
 5. Ubytovacie zariadenie je budova, priestor alebo plocha, v ktorom Inzerenti za úhradu poskytujú prechodné ubytovanie a s ním spojené služby.
 6. Zmluva: zmluva o ubytovaní uzatvorená medzi Záujemcom a Ubytovateľom.
 7. Žiadosť o rezervácia: návrh Záujemcu na uzavretie Zmluvy Ubytovateľovi.
 8. Potvrdenie rezervácie: prijatie návrhu Záujemcu na uzavretie Zmluvy Ubytovateľom

2. Kto sme a čo robíme

 1. Sme spoločnosť, ktorá v rámci svojej inzertnej činnosti sprístupňuje a zverejňuje ponuky ubytovania Ubytovateľov na Webe.
 2. Sprístupňujeme nielen ponuku ubytovania ale aj aj priame kontakty na všetkých Ubytovateľov, ktorí u nás svoje Ubytovacie zariadenia inzerujú.
 3. Všeobecné obchodné podmienky upravujú naše vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z užívania Webu za účelom vyhľadávania ponuky ubytovania. Poskytovanie samotného ubytovania sa vždy riadi podmienkami konkrétneho ubytovania.
 4. Za stav ubytovania a všetky informácie o ňom uverejnené na našom Webe zodpovedá Ubytovateľ, ktorý má povinnosť všetky informácie o ním ponúkanom ubytovaní pravidelne aktualizovať.
 5. Fiemso nezodpovedá za obsah a pravdivosť informácií uvedených Ubytovateľom o Ubytovacom zariadení. V prípade podozrenia Záujemcu týkajúcich sa nepravdivých informácií zverejnených o Ubytovacom zariadení na Webe, môže Záujemca dané Ubytovacie zariadenie nahlásiť Prevádzkovateľovi.
 6. Zmluva sa uzatvára priamo medzi Ubytovateľom a Záujemcom, Fiemso jej zmluvnou stranou nie je. Zmluva sa spravuje podmienkami príslušného Ubytovateľa.
 7. Za poskytnutie ubytovania v rozsahu a kvalite dohodnutých v Zmluve zodpovedá výlučne príslušný Ubytovateľ.

3. Rezervácie

 1. Záujemca o ubytovanie môže na webových stránkach Fiemso požiadať o rezerváciu online tak, že pri konkrétnom ubytovaní vyplní žiadosť o rezerváciu, v ktorej určí druh izby, spôsob stravovania, termín, o ktorý má záujem a počet ubytovaných osôb. V ďalšom kroku Záujemca vyplní kontaktné údaje osoby, ktorá je objednávateľom.
 2. V prípade, že má Záujemca doplňujúce požiadavky, očakávania alebo želania, tieto môže uviesť v časti Doplňujúce informácie. Následne žiadosť odošle.
 3. Rezervácia je odosielaná a doručovaná výlučne Ubytovateľovi.
 4. Záujemca môže osloviť Ubytovateľa a rezervovať si ubytovanie aj priamo, a to napísaním e-mailu Ubytovateľovi cez webové stránky Fiemso alebo kontaktovaním Ubytovateľa na telefónnom čísle zverejnenom na webových stránkach Fiemso.
 5. Žiadosť o rezerváciu je považovaná za návrh na uzatvorenie zmluvy o ubytovaní. Rezervácia musí byť potvrdená Ubytovateľom, inak sa návrh na uzavretie zmluvy nepovažuje za prijatý.

4. Potvrdenie o zmene rezervácie

 1. Po odoslaní Žiadosti o rezerváciu alebo priamom e-mailovom alebo telefonickom kontakte Ubytovateľ Záujemcovi rezerváciu potvrdí.
 2. V ojedinelých prípadoch nesúladu obsadenosti Ubytovacieho zariadenia so skutočnými kapacitami Ubytovacieho zariadenia, resp. v prípade dvojitých rezervácií, Ubytovateľ žiadosť o rezerváciu nepotvrdí.
 3. Ak chce Záujemca pred aj po potvrdení rezervácie vykonať v rezervácii akúkoľvek zmenu, s touto požiadavkou sa obracia priamo na konkrétneho Ubytovateľa.
 4. Fiemso upozorňuje, že rezervácie potvrdzuje a zmeny v nich vykonáva výhradne Ubytovateľ. V prípade chýbajúcej odpovede zo strany Ubytovateľa je potrebné kontaktovať konkrétneho Ubytovateľa. Fiemso nemá vplyv na reakčný čas Ubytovateľa. Fiemso za Ubytovateľa nemôže potvrdzovať rezervácie ani v nich vykonávať zmeny.

5. Úhrada ceny

 1. Po potvrdení Nezáväznej rezervácie sa Ubytovateľ so Záujemcom dohodne na spôsobe úhrady.
 2. Ubytovateľ môže Záujemcovi zaslať platobné údaje, na základe ktorých Záujemca uhradí zálohu/celú cenu za ubytovanie vo výške stanovenej v Podmienkach rezervácie, resp. doplatí zvyšnú časť ceny ubytovania. Ubytovateľ sa so Záujemcom môže dohodnúť aj na úhrade ceny ubytovania až pri ubytovaní.
 3. Fiemso ako Prevádzkovateľ Webu neumožňuje úhradu ceny ubytovania prostredníctvom presmerovania z Webu na platobnú bránu. Záujemca cenu za ubytovanie uhrádza vždy priamo Ubytovateľovi.

6. Práva a povinnosti Záujemcov

K základným právam a povinnostiam Záujemcu voči Fiemso patrí:

 1. Právo na oboznámenie sa s ponukou ubytovania sprístupnenou na Webe.
 2. V prípade poskytnutia osobných údajov inej fyzickej osoby (osoby na strane Záujemcu) Záujemca prehlasuje, že disponuje jej súhlasom, ktorý vie na žiadosť doložiť a zároveň túto inú fyzickú osobu informoval o podmienkach spracúvania osobných údajov Fiemso.
 3. Záujemca je počas využívania Webu povinný riadiť sa týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a ostatnými podmienkami používania uvedenými na Webe.

7. Práva a povinnosti Fiemso

K základným právam a povinnostiam Fiemso patrí:

 1. Sprístupnenie ponuky ubytovania Záujemcom na Webe.
 2. Zabezpečenie odoslania doručenia žiadosti o rezerváciu či e-mailov odoslaných prostredníctvom webu konkrétnemu Ubytovateľovi.
 3. Fiemso si vyhradzuje právo neodoslať Žiadosť o rezerváciu Záujemcu určenú Ubytovateľovi v prípade, ak Záujemca Žiadosť o rezerváciu riadne nevyplní alebo ak Žiadosť o rezerváciu Záujemcu obsahuje zjavné nesprávnosti, chybné alebo neúplné informácie a Záujemca uvedené nedostatky neodstráni ani v dodatočnej lehote po výzve zo strany Fiemso.
 4. Fiemso si vyhradzuje právo neodoslať Žiadosť o rezerváciu Záujemcu určenú Ubytovateľovi aj vtedy, ak Žiadosť o rezerváciu Záujemcu zjavne nespĺňa náležitosť vážnosti.

8. Zodpovednosť Fiemso

 1. Fiemso nezodpovedá za poskytnutie a úroveň ubytovacích služieb. Reklamáciu ubytovacích služieb je vždy potrebné uplatniť u konkrétneho Ubytovateľa.
 2. Za poskytnutie ubytovania v rozsahu a kvalite dohodnutej v Potvrdení rezervácie zodpovedá výlučne príslušný Ubytovateľ.
 3. Ak ubytovanie alebo iná jednotlivá služba cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade s Potvrdením rezervácie alebo ak nemá vlastnosti, ktoré Záujemca s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, Záujemca sa v prípade potreby reklamácie súvisiacej s poskytnutím ubytovania môže obrátiť na príslušného Ubytovateľa.
 4. Ak Záujemcovi vznikne nárok na primeranú náhradu majetkovej škody a nárok na náhradu primeranej nemajetkovej ujmy, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia Potvrdenia rezervácie, môže si ju uplatniť výlučne u Ubytovateľa.

9. Sadzobník poplatkov

 1. Fiemso si v súvislosti so sprístupňovaním a zverejňovaním Ubytovacích zariadení, v zozname ktorých môže Záujemca vyhľadávať, neúčtuje voči Záujemcovi žiadne poplatky.
 2. Akékoľvek platby za pobyty v Ubytovacích zariadeniach Záujemca vždy platí priamo Ubytovateľovi, a to buď prostredníctvom bankového prevodu alebo platbou priamo na mieste v Ubytovacom zariadení.

10. Mimoriadne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

 1. V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 je Záujemca povinný oboznámiť sa s podmienkami súvisiacimi s ochorením COVID-19 platnými u Ubytovateľa, ktorým mu bude poskytované ubytovanie, a to najmä s podmienkami vstupu do Ubytovacieho zariadenia.
 2. Z dôvodu epidemiologickej situácie môže byť prevádzka stravovacích zariadení, bazénov či akvaparkov Ubytovacích zariadení obmedzená. Rovnako môže byť zmenený spôsob vydávania stravy. Fiemso nemôže ovplyvniť opatrenia Ubytovacích zariadení, ktoré sú vykonávané s úmyslom ochrániť predovšetkým návštevníkov Ubytovacích zariadení. Zmeny v prevádzke Ubytovacích zariadení z dôvodu epidemiologickej situácie majú jednotliví Ubytovatelia povinnosť aktualizovať podľa informácii jemu oznámených.

11. Ochrana osobných údajov

 1. Pri spracúvaní osobných údajov postupuje Fiemso v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Fiemso spracúva osobné údaje, ktoré mu Záujemca poskytne v súvislosti s vyplnením Žiadosti o rezerváciu, ktorých spracúvanie je na daný účel nevyhnutné. Záujemca, ktorý vypĺňa Žiadosť o rezerváciu vyhlasuje, že je splnomocnený na poskytnutie údajov o ďalších osobách na strane Záujemcu, v prospech ktorých vypĺňa formulár. Záujemca ďalej berie na vedomie, že osobné údaje budú poskytnuté iným príjemcom, najmä Ubytovateľom, a zároveň môžu byť poskytnuté v rámci cezhraničného toku do tretích krajín za predpokladu, že poskytnutie týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou realizácie objednaných služieb. Záujemca potvrdzuje, že bol Fiemso informovaný o spracúvaní jeho osobných údajov podľa čl. 13 a 14 GDPR tak, ako je uvedené v Podmienkach ochrany osobných údajov na Webe v časti „Ochrana osobných údajov“ a zaväzuje sa uvedené informácie poskytnúť ostatným osobám na strane Záujemcu uvedených v Nezáväznej rezervácii.
 2. Podrobnú informačnú povinnosť Fiemso vo vzťahu k ochrane osobných údajov dotknutých osôb si Fiemso plní prostredníctvom Webu v časti „Ochrana osobných údajov “.

12. Záverečné ustanovenia

 1. Spory, ktoré môžu vzniknúť zo Zmluvy je možné riešiť alternatívne, prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov (Subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republike). Záujemca môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na tejto linke.
 2. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na inzertné služby poskytované Fiemso, s výnimkou prípadov, kedy Fiemso vopred dohodne písomne so Záujemcom iný rozsah vzájomných práv a povinností.
 3. Odoslaním Žiadosti o rezerváciu Ubytovateľovi Záujemca potvrdzuje, že predtým ako Žiadosť o rezerváciu odoslal, oboznámil sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom týchto Všeobecných obchodných podmienok a dôležitých informácií a dojednania v nich obsiahnuté akceptuje.
 4. Všetky údaje a skutočnosti sprístupnené a zverejnené na Webe o službách, cenách a podmienkach zodpovedajú posledným aktualizovaným informáciám poskytnutým Ubytovateľmi.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky Fiemso nadobúdajú platnosť dňa 6. júna 2022. Všetky údaje, a skutočnosti obsiahnuté na Webe, opravy a zmeny aktualizácie sú priebežne zverejňované na Webe a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich zverejnenia.