Súhlas so spracúvaním osobných údajov

podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej len „ GDPR“)
(ďalej len „Súhlas“)

Ako dotknutá osoba súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou

Fiemso, s. r. o., sídlo: Továrenská 12,12A, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 566 959, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 160790/B (ďalej len „ Prevádzkovateľ“) a to:

v rozsahu:
e-mailová adresa

pre účel: zasielania newslettera – priamy marketing

po dobu:
do odvolania súhlasu.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že nemám žiadnu povinnosť Prevádzkovateľovi tento Súhlas poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo Súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tento Súhlas odvolám, moje takto poskytnuté osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu prestať spracúvať, ak na ich následné spracúvanie nemá iný právny základ. V súvislosti s neposkytnutím alebo odvolaním tohto Súhlasu mi nemôže hroziť žiadna ujma.

Zároveň vyhlasujem, že som bol ako dotknutá osoba poučený o svojich právach a ďalších informáciách v zmysle Článku 12, 13 a 14 GDPR v spojení s Článkami 15 – 22 GDPR.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH A INÝCH SKUTOČNOSTIACH

  • Poskytnuté osobné údaje spracúvame prostredníctvom Sprostredkovateľa, a to spoločnosti DUBTOUR, s. r. o.
  • Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať do krajiny mimo EHS a/alebo poskytovať medzinárodnej organizácii .
  • Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu Zodpovednej Osoby, uvedenú v hlavičke tohto Súhlasu.
  • Máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, najmä ak sú podľa vás spracúvané nesprávne.
  • Máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás.
  • Máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo Členského Štátu.

Žiadosti o výkon vašich práv prosím zasielajte z poskytnutej e-mailovej adresy, alebo iným relevantným spôsobom s akým s nami bežne komunikujete, aby sme Vás mohli bez pochybností identifikovať.

Podrobnejšie informácie o ochrane Vášho súkromia nájdete v dokumente Ochrana osobných údajov.

Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pre viac informácií navštívte www.uoou.sk.