GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“).

Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov
právnickej osoby, ale na druhej strane sa týka kontaktných údajov oprávnených zástupcov týchto právnickych osôb, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.

1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostredky spracúvania Vašich osobných údajov je:
Fiemso, s. r. o., sídlo: Továrenská 12,12A, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 566 959, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 160790/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“).

2. NA KOHO SA V PRÍPADE DOTAZOV MÔŽEM OBRÁTIŤ?

Záleží nám na ochrane Vášho súkromia, a preto dovoľte, aby sme Vám poskytli informácie najmä o tom ako naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, aké osobné údaje na aké účely a na základe akých právnych základov, aké práva sú Vám poskytnuté v oblasti ochrany spracúvania Vašich osobných údajov, komu môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené a iné dôležité informácie.

V prípade dotazov alebo otázok k ochrane Vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás prostredníctvom uvedených kontaktných údajov alebo nám môžte napísať na adresu sídla našej Spoločnosti.

Kontaktné údaje: info@fiemso.com, +421 2 222 002 12

3. DEFINÍCE

„OÚ“ znamená osobný údaj (vrátane množného čísla);
„DO“ znamená dotknutá osoba (vrátane množného čísla);
„FO“ znamená fyzická osoba (vrátane množného čísla);
„PO“ znamená právnická osoba (vrátane množného čísla);
„ÚOOÚ“ znamená úrad na ochranu osobných údajov Slovenkej republiky,

4. V AKÝCH SITUÁCIÁCH BUDE PREVÁDZKOVATEĽ VAŠE ÚDAJE SPRACÚVAŤ?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme môcť splniť Vaše ani naše povinnosti určené pre daný účel.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe výkonu nášho oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej nebude spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutých osôb, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Spracúvame o Vás najmä bežné osobné údaje, ktoré nám poskytnete alebo ich získame z iných zdrojov, elektronicky prostredníctvom emailovej komunikácie, web stránky, poštou alebo inými prostriedkami. Osobitnú kategóriu osobných údajov, tzv. citlivé osobné údaje o Vás nespracúvame, alebo len veľmi výnimočne keď nám ich dobrovoľne poskytnete.

Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA UCHOVÁVANIA

Ak ste ubytovateľ – inzerent, Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä meno, priezvisko a kontaktné údaje na:

Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvných / zmluvných vzťahov s ubytovateľmi, ktorí poskytujú svoje služby cez Fiemso.

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov (ak zmluvnou stranou je samotná FO)

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - výkon oprávneného záujmu prevádzkovateľa (ak zmluvnou stranou je PO a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné FO na základe osobitného oprávnenia alebo ak FO, ktorá je zmluvnou stranou zastupuje iná FO), aby mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.

Osobné údaje musia byť pre tento účel Spoločnosti poskytnuté, inak nebude možné príslušnú zmluvu uzavrieť, resp. príslušnú zmluv riadne plniť.

Všeobecne do ukončenia zmluvného vzťahu a do uplynutia aplikovateľných premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovacích a iných obdobných lehôt stanovených právnymi predpismi alebo dohovormi zmluvných strán, a to do uplynutia poslednej z týchto lehôt (najviac však 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu)

Ak ste ubytovateľ – inzerent, Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä meno, priezvisko a kontaktné údaje na:

Reklamácie

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - údaje sú nevyhnutné na plnenie zmluvných vzťahov v spojení s Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - údaje sú nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vybaviť reklamáciu (Občiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a pod.)

Zákonné lehoty na reklamácie a ich vybavenie.

Ak ste ubytovateľ – inzerent, Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä meno, priezvisko, emailová adresa na:

Zasielanie newslettera

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - výkon oprávneného záujmu Prevádzkovateľa za účelom lepšej spolupráce medzi ubytovateľom a Prevádzkovateľom pri výkone podnikateľskej činnosti.

Oprávnený záujem – priamy marketing na existujúcich zákazníkov

Do ukončenia spolupráce.

Ak ste záujemca o ubytovanie, Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä meno, priezvisko, emailová adresa na:

Zasielanie newslettera

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - výkon oprávneného záujmu Prevádzkovateľa poskytovať čo najlepšiu ponuku pre záujemcov a realizovať priamy marketing.

Oprávnený záujem – priamy marketing na existujúcich zákazníkov.

3 roky od posledného nákupu/kontaktu.

Ak ste prijímateľom alebo odosielateľom našej korešpondencie, Vaše OÚ spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä základných identifikačných a kontaktných údajov, vrátane predmetu korešpondencie, za účelom:

Vedenia evidencie prijatej a odoslanej korešpondencie, vrátane elektronickej korešpondencie.

Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov (najmä zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Zákonné lehoty archivovania dôležitých dokumentov.

Ak ste naši dodávatelia, odberatelia, zástupcovia prevádzkovateľa, zástupcovia dodávateľov / odberateľova iné relevantné fyzické osoby spracúvame o Vás bežné osobné údaje, najmä identifikačné a kontaktné údaje na:

Spracovanie účtovných dokladov.

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa:

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Zákonné lehoty uchovávania (najviac 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovné doklady týkajú)

Ak ste DO relevantnými z dôvodu zaistenia sieťovej bezpečnosti Vaše OÚ spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä údajov získaných zo sietí na:

Zaistenie sieťovej bezpečnosti prevádzkovateľa pre ochranu spracúvaných údajov.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na výkon oprávneneného záujmu Prevádzkovateľa

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zaistení bezpečnosti - povinnosť podľa GDPR zaviesť primerané bezpečnostné opatrenia.

5 rokov (objektívna lehota ÚOOÚ)

Ak ste DO relevantnými z dôvodu plnenia zmluvných vzťahov medzi dodávateľmi, odberateľmi Vaše OÚ spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä kontaktných údajov a identifikačných údajov, za účelom:

Plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov s dodávateľmi / odberateľmi Prevádzkovateľa potrebné pre bežné fungovanie Prevádzkovateľa a príslušných ubytovacích zariadení.

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR- plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov (ak zmluvnou stranou je samotná FO)

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ak zmluvnou stranou je právnická osoba a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné FO na základe osobitného oprávnenia alebo ak FO, ktorá je zmluvnou stranou zastupuje iná FO, aby mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom DO takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.

Do ukončenia zmluvného vzťahu, a do uplynutia aplikovateľných premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovacích a iných obdobných lehôt stanovených právnymi predpismi alebo dohovormi zmluvných strán, a to do uplynutia poslednej z týchto lehôt.

Ak ste FO uplatňujúcou svoje práva ako dotknuté osoby Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä kontaktných údajov a identifikačných údajov na:

Výkon práv dotknutých osôb a plnenie iných povinností podľa GDPR.

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností podľa GDPR spojené s výkonom oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, aby sme si mohli splniť svoju zákonnú povinnosť vyplývajúcu z článkov 12 až 21, 33 a 34 GDPR

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa reagovať na žiadosti dotknutých osôb a plniť si tiež ďalšie povinnosti, ktoré mu ukladá GDPR, a zároveň primerané očakávania dotknutých osôb, že ich žiadosti budú vybavené a Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb koná v súlade s GDPR.

5 rokov (objektívna lehota ÚOOÚ)

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

Len s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v týchto prípadoch:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA UCHOVÁVANIA

Ak ste recenzent, Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä meno, priezvisko, emailová adresa a iné údaje uvedené v hodnotení na:

Recenzie na poskytované služby ubytovateľov na webstránke Prevádzkovateľa

Čl. 6 ods. 1 písm. a) - súhlas dotknutej osoby

Až do odvolania súhlasu

Ak ste záujemca o newsletter Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov - emailová adresa na:

Zasielanie newslettra

Čl. 6 ods. 1 písm. a) - súhlas dotknutej osoby

Až do odvolania súhlasu


5. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

Spracúvame o Vás len bežné osobné údaje, najmä identifikačné a kontaktné údaje. Prevádzkovateľ nespracuváva osobitnú kategóriu osobných údajov, okrem prípadov, ak DO sama túto informáciu prevádzkovateľovi poskytne.

6. PO AKÚ DOBU BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov. Ak ste nám poskytli Vaše údaje na základe súhlasu, budeme ich spracúvať len po dobu platnosti súhlasu, resp. len do jeho odvolania.

Vaše osobné údaje po stanovených lehotách okamžite vymažene, ak nebudeme mať iný právny základ na ich ďalšie uchovávanie.

7. Z AKÝCH ZDROJOV TIETO INFORMÁCIE POCHÁDZAJÚ?

OÚ, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú od Vás a ktoré ste nám poskytli, ako napríklad v súvislosti s uzatvorením zmluvy, alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce.

Môžeme o Vás spracúvať OÚ ktoré sme prijali od iného zdroja, ktorým môže byť napríklad Váš zamestnávateľ alebo iná osoba ako objednávateľ, zákonný zástupca a pod.

Ak Prevádzkovateľ získava OÚ o DO od inej FO, táto vyhlasuje, že tak robí ako splnomocnenec/zástupca DO a/alebo má na daný úkon písomný súhlas DO. Zároveň je povinná DO, ktorých OÚ Prevádzkovateľovi poskytla, informovať o skutočnostiach spracúvania jej OÚ Prevádzkovateľom.

Pokiaľ osobné údaje nepochádzajú od dotknutej osoby, a poskytujete nám ich na plnenie niektorého z účelov, ste povinní dotknuté osoby, ktorých osobné údaje ste nám poskytli, informovať o skutočnostiach ich spracúvania Prevádzkovateľom.

8. KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu, a to spoločnosti SPEEDWEB, s.r.o ako poskytovateľovi IT podpory (webhosting, emailová služba,správca IT);
 • externej účtovníckej firme;
 • ubytovateľom – inzerentom poskytujúci ubytovacie služby;
 • spoločnosti DUBTOUR, s. r. o., ktorá pre nás vykonáva administratívne podporu;
 • sociálnym sieťam (Facebook, Instagram, YouTube a pod.);
 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií a pod.).

Vaše OÚ môžu byť poskytnuté aj iným subjektom, ak sa domnievame, že takéto poskytnutie OÚ je v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom, ZoOOÚ alebo GDPR; alebo je to potrebné pre účely uplatňovania, založenia alebo obhajoby zákonného práva/nároku našej spoločnosti alebo je to potrebné na ochranu dôležitých záujmov našej spoločnosti alebo dôležitých záujmov inej osoby. Vaše OÚ môžeme takisto poskytnúť aj iným príjemcom, ak nám na takéto poskytnutie OU udelíte súhlas alebo nám na takéto poskytnutie Vašich OÚ dáte pokyn.

9. ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Čo sú to súbory cookies?

 • Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia.
 • Tieto súbory identifikujú špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach.
 • Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta.

Ďalšie podrobnosti o tom, aké cookies používa naša web stránka nájdete v osobitnej časti týkajúcej sa cookies.

10. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Vaše osobné údaje nie sú a nebudú použité v rámci automatizovaného individuálneho rozhodovania a ani na profilovania.

11. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Vaše osobné údaje v súčastnosti neposkytujeme do tretích krajín mimo EÚ.

V prípade, že by sme v budúcnosti poskytovali Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ, ak by sa jednalo o tretie krajiny, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, poskytujeme ďalšie záruky ochrany Vašich osobných údajov, a to

 1. štandardné zmluvné doložky ako súčasť zmluvy s obchodným partnerom z tretej krajiny
 2. pri jednorazovom prenose alebo objektívnej nemožnosti štandardné zmluvné doložky použiť u príjemcu sa prenos vykonáva len podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) GDPR, tzn. prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 3. prenos je nevyhnutný na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Zoznam tretích krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany, je uvedený na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany. Ostatné tretie krajiny sa považujú za krajiny, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany.

12. AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe výkonu nášho oprávneného záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte

právo namietať - máte právo kedykoľvek vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu, ktoré sa vás týka, najmä na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vvášho udeleného súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo aj čl. 49 ods. 1 písm. a) GDPR, máte

právo na odvolanie súhlasu - máte právo Váš súhlas so spracovaním na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

Ďalej máte tieto práva:

 • právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
 • právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
  2. Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
  3. Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje.
 • právo na obmedzenie spracúvania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  1. popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
  2. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
  3. prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  4. vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na záklde Vášho súhlasu alebo preto, že je to nevyhnutné na na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostiredkami spracúvania, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 • právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.
 • právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.
 • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

13. AKO SI MÔŽE DOTKNUTÁ OSOBA UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Bez zbytečného odkladu Vám poskytneme informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva prostredníctvom žiadosti o výkon práva dotknutej osoby. Je povinnosťou Prevádzkovateľa zabrániť poskytnutiu osobných údajov neoprávnenej osobe. V takomto prípade, predmetná lehota na vybavenie Vašej žiadosti začína plynúť až od overenia si Vašej identity. V prípade, že túto lehotu budeme v odôvodnených prípadoch potrebovať predlĺžiť, budeme Vás o tom včas informovať. Ak by bola žiadosť o výkon práv dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä v dôsledku jej opakujúcej sa povahy, môžme odmietnuť vybaviť Vašu žiadosť alebo môžme od Vás požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci naše administratívne náklady na jej vybavenie.